Regulamin zakupów

Obowiązujący regulamin platformy kursowo-biletowej Zero BS Management

Za pośrednictwem strony kursy.zerobs.pl i jej podstron możliwy jest zakup produktów cyfrowych oraz biletów na wydarzenie zwanych dalej Produktami.

1. Zasady i definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu kursy.zerobs.pl. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy, zwanych dalej Użytkownikami. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1.1. Administrator / Sprzedawca / Organizator – ISM Igor Mróz,  Królewska 57/IIp, 30-081 Kraków, NIP: 8992514917, REGON: 121868970

1.2. Dane kontaktowe – e-mail: team@zerobs.pl, tel. 737 331 713

1.3. Użytkownik / Usługobiorca / Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu www.kursy.zerobs.pl

1.4. Kurs – szkolenie online przygotowane przez Organizatora.

1.5. Bilet – dowód zakupu uprawniający jego posiadacza do wstępu na wydarzenie organizowane przez Organizatora.

1.6. Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji użytkownika.

1.7. Platforma szkoleniowa / Serwis – platforma edukacyjna dostępna pod adresem www.kursy.zerobs.pl

1.8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez ISM Igor Mróz z Klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Operatorzy płatności

Przelewy24: Operatorem płatności online i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Zawarcie Umowy sprzedaży

3.1. Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.kursy.zerobs.pl

3.2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia za pomocą Formularza zamówień.

3.3. W Formularzu zamówień Usługobiorca wskazuje: – Imię i nazwisko uczestnika kursu (obowiązkowe); – Adres e-mail (obowiązkowe); – Dane do faktury (jeśli dotyczy).

3.4. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

3.5. Po wypełnieniu Formularza zamówienia zamawiający wybiera przycisk „Zamawiam i płacę” zgodnie z wybraną przez siebie opcją.

3.6. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

4. Formy zapłaty

4.1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz zamówień, zapłaty za licencję korzystania z kursów lub bilet wstępu można dokonać jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (Operator).

4.2. Cena podana przy każdym kursie/wydarzeniu (brutto) jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Nie wniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.

4.3. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.

4.4. Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

5. Realizacja Umowy sprzedaży

5.1. Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.

5.2. Użytkownik otrzymuje drogą mailową dane do logowania do platformy kursowo-biletowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.

5.3. Czas dostępu do materiałów kursowych wynosi 365 dni, po pierwszym logowaniu przez Użytkownika. Po upływie tego okresu, konto użytkownika jest dezaktywowane (zgodnie z opisem produktu).

5.4. Ważność biletu wstępu na wydarzenie upływa wraz z dniem jego odbycia się. Po upływie tego terminu, konto użytkownika jest dezaktywowane. Niewykorzystanie biletu w terminie nie uprawnia do ubiegania się o jego wykorzystanie w ramach kolejnej edycji wydarzenia.

6. Korzystanie z udostępnionych materiałów

6.1. Do korzystania z platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader).

6.2. Administrator / Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.

6.3. Administrator / Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.

6.4. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Administratora / Organizatora.

6.5. Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości, jak i w części bez pisemnej zgody Administratora / Organizatora.

6.6. Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

6.7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora / Organizatora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator / Administrator podejmie stosowne kroki prawne.

6.8. Produkty stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do Produktu przysługują Sprzedawcy.

6.9. Sprzedawca poucza Użytkowników i Nabywców, że powielanie i rozpowszechnianie Produkty bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 6.10. W przypadku naruszenia przez Nabywcę autorskich praw do Produkty przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Produktu.

7. Reklamacje

7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Produkty wolny od wad prawnych.

7.2. W przypadku problemów z logowaniem na platformę kursowo-biletową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora / Organizatora drogą mailową na adres team@zerobs.pl

7.3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ISM Igor Mróz będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres team@zerobs.pl.

7.4. Administrator / Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

8. Odstąpienie od umowy

8.1. W przypadku zakupu kursów użytkownik może odstąpić od umowy w ciągu do 3 lub 7 dni (w zależności od kursu,  jest wyraźnie zaznaczone w ich opisach) od dnia jej zawarcia uzyskując zwrot kosztów pomniejszony o prowizję operatora płatności (2-3%).

8.2. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres team@zerobs.pl.

8.3. Powyższe punkty (8.1. i 8.2.) nie mają zastosowania w przypadku zakupu biletu wstępu na wydarzenie organizowane przez Sprzedawcę.

9. Dane osobowe i pliki cookies

9.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

9.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

9.3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

9.4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia, wyłącznie w przypadku, kiedy przedmiotem zakupu jest bilet wstępu na wydarzenie.

9.5. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Kupującego innemu podmiotowi, jeśli uzna to za konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wydarzenia z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

9.6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

9.7. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

9.9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Nabywcy podejmowanych w ramach korzystania z Produktu.

9.10. Sprzedawca informuje Użytkownika i Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Produktów przez Użytkownika lub Kupującego może być utrudnione.

9.11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

10. Udostępnienie wizerunku (wydarzenia)

10.1. Zakupienie wejściówki na wydarzenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne, bez ograniczeń czasowych i ilościowych utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku i głosu uczestnika oraz wypowiedzi zarejestrowanych podczas wydarzenia.

10.2. Wykonane fotografie i nagrania (audio i wideo) mogą zostać wykorzystane w publikacjach wydawanych przez Organizatora, umieszczone na jego stronach internetowych lub innych przez niego zarządzanych, a także w innych materiałach rozpowszechnianych za pomocą wizji bądź fonii.

10.3 Zaakceptowanie treści Regulaminu jest równoznaczne z zrzeknięciem się wszelkich roszczeń majątkowych z tytułu utrwalenia, zwielokrotnienia i rozpowszechniania wizerunku, głosu, wypowiedzi osoby, biorącej udział w wydarzeniu.

10.4. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie Twojego wizerunku w myśl treści punktów 10.1. – 10.3, napisz na team@zerobs.pl.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

11.1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Strony umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

11.2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: – Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; – Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą; – Skorzystania z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

11.2.1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

11.2.2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Administrator / Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy kursowo-biletowej.

12.2. Administrator / Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

12.3. Administrator / Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyny.

12.4. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.

12.5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. Brak takiej akceptacji oznacza, że Użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.

Copyright © 2020-2024 Zero Bullshit Management